Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji (zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 03.10.2015 r., poz. 1777)), to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% ogółu mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.