Nabór projektów do LPR

Do 14 lipca 2017 r. zainteresowane osoby/podmioty/instytucje mogą zgłaszać swoje propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023.

Zamieszczony poniżej formularz – KARTA PROJEKTU służy do zbierania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu w perspektywie czasowej do roku 2023.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można zarówno projekty o charakterze społecznym, jak i dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, czy też o charakterze środowiskowym, czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie, czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak
i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.

W przypadku, gdy projekt będzie finansowany z własnych środków lub nie są jeszcze znane źródła finansowania projektu, proszę wypełnić w KARCIE PROJEKTU punkty od 1 do 9, w przypadku planowania finansowania ze środków zewnętrznych, proszę wypełnić także punkty od 10 do 12.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Poniżej zamieszczono mapę obszaru rewitalizacji.

Lista zgłoszonych projektów z zakresu rewitalizacji, zostanie podana do publicznej wiadomości.

Po wstępnej weryfikacji, do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zostaną zakwalifikowane te przedsięwzięcia, które będą się wzajemnie uzupełniać i będą realizowane jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji (społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego).

Kartę projektu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.grudziadz.pl natomiast w wersji papierowej z Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, pok. 331

Wypełnioną KARTĘ PROJEKTU, z opisem proponowanych przedsięwzięć można przesłać w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@grudziadz.pl lub m.waleryn@um.grudziadz.pl lub dostarczyć do Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1, pok. 331.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 45 10 222

 

Załączniki:

Mapa obszaru rewitalizacji

Karta projektu