Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 18 kwietnia do 2 maja br.

W dniach od 18 kwietnia do 2 maja 2017 r. Wydział Funduszy Europejskich przeprowadził konsultacje wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto. Konsultacje adresowane były do mieszkańców Grudziądza. Celem konsultacji było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz na podstawie diagnozy i analizy koncentracji negatywnych zjawisk występujących w sferze społecznej oraz uzupełniająco w sferach gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej oraz zaprezentowanie mapy obszaru rewitalizacji wyznaczonego […]