Spotkanie plenerowe

Serdecznie zapraszamy Grudziądzan, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji na spotkanie plenerowe, które odbędzie w dniu 21 czerwca br. (środa) w godzinach od 14.00 do 18.00 na płycie Rynku Starego Miasta. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną propozycje projektów rewitalizacyjnych, złożonych w Urzędzie Miejskim do 20 czerwca br. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące realizowanego w mieście procesu rewitalizacji – planowanych celów i kierunków rewitalizacji, wyrazić swoją opinię na temat […]

KONSULTACJE WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od  21 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii i uwag mieszkańców w sprawie wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” przedłożonych przez interesariuszy rewitalizacji. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona: 1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl; 2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. […]

Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 18 kwietnia do 2 maja br.

W dniach od 18 kwietnia do 2 maja 2017 r. Wydział Funduszy Europejskich przeprowadził konsultacje wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto. Konsultacje adresowane były do mieszkańców Grudziądza. Celem konsultacji było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz na podstawie diagnozy i analizy koncentracji negatywnych zjawisk występujących w sferze społecznej oraz uzupełniająco w sferach gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej oraz zaprezentowanie mapy obszaru rewitalizacji wyznaczonego […]