Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 18 kwietnia do 2 maja br.

W dniach od 18 kwietnia do 2 maja 2017 r. Wydział Funduszy Europejskich przeprowadził konsultacje wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto. Konsultacje adresowane były do mieszkańców Grudziądza.

Celem konsultacji było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz na podstawie diagnozy
i analizy koncentracji negatywnych zjawisk występujących w sferze społecznej oraz uzupełniająco w sferach gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej oraz zaprezentowanie mapy obszaru rewitalizacji wyznaczonego na lata 2017-2023.

We wskazanym terminie mieszkańcy miasta mieli możliwość:

  1. pisemnego zgłoszenia uwag i opinii wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji
    w gminie-miasto Grudziądz na formularzu stanowiącym załącznik do wyżej wymienionego zarządzenia;
  2. wyrażenia swoich uwag i opinii w trakcie spotkania otwartego z mieszkańcami, które  odbyło się w dniu 20.04.2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.30 w przyziemiu Ratusza (wejście przy schodach do budynku przy ul. Ratuszowej 1- sala 33).

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 131/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz.

Sprawozdanie