Konsultujemy Lokalny Program Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023

W terminie 14-28 sierpnia trwać będą konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

– otwartego spotkania, które odbedzie się 24 sierpnia na płycie Rynku Starego Miasta, na którym zaprezentowany zostanie  projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi i opinie dotyczące prezentowanego projektu,

– badania opinii mieszkańców przez zamieszczenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych gminy-miasto Grudziądz: www.konsultacje.grudziadz.pl, www.grudziadz.pl.

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza należy składać na formularzu, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać m.in. ze strony internetowej www.konsultacje.grudziadz.pl, www.grudziadz.pl oraz w formie papierowej w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, pok. 331. Więcej informacji pod nr tel. 56 45 10 222.

Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, albo przesłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres: m.waleryn@um.grudziadz.pl lub rewitalizacja@grudziadz.pl.

Poniżej załączniki:

Lokalny Program Rewitalizacji – 1cz. (str.1-32)

Lokalny Program Rewitalizacji – 2cz. (str.33-41)

Loklany Program Rewitalizacji – 3 cz. (str.42-99)

VIII. Lista planowanych projektów, przedsięwzięć rewitalizacyjnych

XI. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do projektów, przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Formularz zgłaszania uwag