KONSULTACJE WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH „ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023”

W dniach od  21 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy-miasto Grudziądz do udziału w konsultacjach w celu poznania opinii
i uwag mieszkańców w sprawie wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach  Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” przedłożonych przez interesariuszy rewitalizacji.

Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl;

2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) spotkania otwartego z mieszkańcami, umożliwiającego przedstawienie i omówienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wysłuchanie uwag i opinii mieszkańców.  Spotkanie odbędzie się w dniu 21.06.2017 r.;

2) badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z opisem, na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych gminy-miasto Grudziądz www.konsultacje.grudziadz.pl oraz www.grudziadz.pl.

Opinie i uwagi dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy przedstawić na formularzu zgłaszania uwag stanowiącego załącznik do zarządzenia, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać ze strony internetowej www.konsultacje.grudziadz.pl, strony www.grudziadz.pl oraz w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pokój 331.

Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pok. 331 albo przesłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres m.waleryn@um.grudziadz.pl lub rewitalizacja@grudziadz.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 205/17 z dnia 25 maja 2017 r.
oraz Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 235/17 z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  realizowanych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”.